ZAPISNIK SA PONOVLJENE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE 16.12.2019